هفته پژوهش

با حضور در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار: توانمندی‌ها و دستاوردهاي علمي و پژوهشي موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی و پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌ شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صورت می‌گیرد؛ معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری

توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صورت می‌گیرد؛ معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری

موزه ملی علوم و فناوری ایران یک موسسه پژوهشی فعال و جریان ساز/ پیام رئیس موزه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری