موزه در نشریات

گزارش فعالیت‌های موزه ملی علوم و فناوری ایران در گاهنامه خبری تحلیلی عتف – شماره ۵۷

گزارش فعالیت‌های موزه ملی علوم و فناوری ایران در گاهنامه خبری تحلیلی عتف – شماره ۵۴

گزارش فعالیت‌های موزه ملی علوم و فناوری ایران در گاهنامه خبری تحلیلی عتف – شماره ۵۳

گزارش فعالیت‌های موزه ملی علوم و فناوری ایران در گاهنامه خبری تحلیلی عتف – شماره 52

در نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی و پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌ شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار؛ توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار صورت می‌گیرد؛ معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری

توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

توانمندی‌ها و دستاوردهای موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود