برخی دخالت‌ها باعث نادیده گرفتن بعضی علوم‌ می‌شود" />برخی دخالت‌ها باعث نادیده گرفتن بعضی علوم‌ می‌شود"/>