با وجود پوشش تحصیلی بالا، وضعیت عمق یادگیری دانش‌آموزان نامناسب است" />با وجود پوشش تحصیلی بالا، وضعیت عمق یادگیری دانش‌آموزان نامناسب است"/>