برگزاری نمایشگاه مشترک موزه ملی علوم و فناوری و باغ موزه قصر" />برگزاری نمایشگاه مشترک موزه ملی علوم و فناوری و باغ موزه قصر"/>