وزارت علوم نمایشگاه دائمی و رصدخانه فناوری ایجاد می‌کند" />وزارت علوم نمایشگاه دائمی و رصدخانه فناوری ایجاد می‌کند"/>