پیشروی ایران به سمت افزایش دما و آلودگی بیشتر هوا و کاهش بارش و وزش باد" />پیشروی ایران به سمت افزایش دما و آلودگی بیشتر هوا و کاهش بارش و وزش باد"/>