برگزاری کارگاهی درباره تغییرات اقلیمی توسط موزه ملی علوم و فناوری" />برگزاری کارگاهی درباره تغییرات اقلیمی توسط موزه ملی علوم و فناوری"/>