نمایشگاه موزه علم و فناری ایران در رفسنجان گشایش یافت" />نمایشگاه موزه علم و فناری ایران در رفسنجان گشایش یافت"/>