رفسنجان میزبان نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری" />رفسنجان میزبان نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری"/>