انتخاب رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان عضو هیئت اجرایی سیموست" />انتخاب رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان عضو هیئت اجرایی سیموست"/>