انتقاد از تعداد کم موزه‌های علم و فناوری به عنوان معیار توسعه یافتگی" />انتقاد از تعداد کم موزه‌های علم و فناوری به عنوان معیار توسعه یافتگی"/>