هفته جهانی علم، در باغ موزه قصر" />هفته جهانی علم، در باغ موزه قصر"/>