دومین موزه علوم و فناوری افتتاح شد" />دومین موزه علوم و فناوری افتتاح شد"/>