افتتاح بخش نور در موزه علوم و فناوری" />افتتاح بخش نور در موزه علوم و فناوری"/>