موزه علوم و فناوری جزء ارکان سازمان گردشگری قرار گیرد" />موزه علوم و فناوری جزء ارکان سازمان گردشگری قرار گیرد"/>