ساخت مکانی مستقل برای موزه علوم و فن‌آوری به 2 تا 3 هزار هکتار زمین نیاز دارد" />ساخت مکانی مستقل برای موزه علوم و فن‌آوری به 2 تا 3 هزار هکتار زمین نیاز دارد"/>