شماره تماس ساختمان سی تیر:

شماره مستقیم:0216672469

داخلی ها:رحیم نیکخو(8800)  سهیل عباسی(8801)  رضا سلیمانی(8802)

شماره تماس ساختمان سپند:

تلفن گویا: 88851452

شماره مستقیم: 88914883

محسن جعفری نژاد(111-112)

شماره تماس ساختمان عباس آباد:

شماره مستقیم: 88203530-88203531

داخلی ها: رحیم نیکخو(7301) سهیل عباسی (7306) رضا سلیمانی(7303)

شماره موبایل روابط عمومی:

09198962008-09198962007

شماره فکس:

88851448

آرشیو